ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะผู้จัดทำ

Production Team

ที่ปรึกษา สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.)

 • นพ.รายิน อโรร่า

  ผู้อำนวยการ

ที่ปรึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • นพ.ธีรวิทย์ หงส์นภารักษ์

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

 • คุณจุฑาทิพย์ ศรีสุวรรณ

  อดีต Database Administrator

คณะผู้จัดทำ

 • ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ

  Content Expert
  อาจารย์แพทย์

 • คุณอัษฎาพร แกล้วทนงค์

  Content Expert
  งานแพทยศาสตรศึกษา

 • คุณโสภิณ แก้วสลับศรี

  Instruction Designer
  งานแพทยศาสตรศึกษา