ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ฐานข้อมูลแพทยศาสตรศึกษาของประเทศไทยที่ตีพิมพ์

ALL256125602558255725562555255425532552255125502549254825472546

ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 101 รายการ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ

ผู้แต่ง : ภิรมย์ กมลรัตนกุล และ วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 50 ฉบับที่ 5
แหล่งที่มา : http://www.asianbiomed.org/htdocs/previous/200650279.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
เครื่องมือช่วยสอน: หุ่นฝึกใส่สายระบายทรวงอก

ผู้แต่ง : อับดลอาซีด หนิมุสา, วรวิทย์ จิตติถาวร และ เจริญเกียรติ ฤกษ์เกลี้ยง
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
สอนนักศึกษาแพทย์ยุคใหม่อย่างไรดี

ผู้แต่ง : วินิทรา นวลละออง
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 10 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/journal_content.php?j=10
ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
2553
สหวิทยาการระหว่างสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการแพทย์เพื่อประยุกต์ในการเรียนการสอนแพทยศาสตร์

ผู้แต่ง : ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 13 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/journal_content.php?j=61
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
สถานภาพการทำวิจัยและอุปสรรคในการนำผลการวิจัยไปใช้ของพยาบาลหลังจบการศึกษา ในระดับมหาบัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้แต่ง : วิภา แซ่เซี้ย, ประณีต ส่งวัฒนา, วันดี คหะวงศ์ และ สุรีพรรณ สุวรรณ
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ต่อการใช้บริการของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้แต่ง : ธนัชพร วิศวไพศาล, กอบกาญจน์ กุลสุจริต, ณรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนสิทธิ์, พรพิมล จอมทอง, เทพพิทักษ์ พันสีหะ, มาลินทิพย์ วงศ์ชา, ยุวรี ชินทอง, มานพ คณะโต, บุษกร อุสส่าห์กิจ และ ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 28 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1790
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2549

ผู้แต่ง : ภรณี เอื้อจรัสพันธุ์, คมกฤษณ์ มูลกาย, สาธิษฐ์ มะโนปัญญา, จุฑาสินี ไพบูลย์, อรชา เกาะแก้ว, สมเดช พินิจสุนทร และ นฤมล สินสุพรรณ
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1257
ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
2550
ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่สัมพันธ์ในนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานคร

ผู้แต่ง : วรัชฌา คุณาดิศร และ จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
2553
ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่สัมพันธ์ในนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้แต่ง : สมพิศ คินทรักษ์ และ วิกุล วิสาลเสสถ์
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
ภาพรวมของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาแพทย์

ผู้แต่ง : ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 13 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/journal_content.php?j=62
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
ผลสัมฤทธิ์ของการสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่ 1 และ 2 ของนักศึกษาแพทย์ในโครงการต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้แต่ง : ประนอม บุพศิริ, ปิยธิดา คูหิรัญรัตน์, จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล, พวงพยอม แก้วพิลา, รินันท์ ศิลาอ่อน และ ธงชัย ประฏิภาณวัตร
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 28 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1823
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
ผลของการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในห้องคลอด ของนักศึกษาพยาบาล

ผู้แต่ง : ศศิกานต์ กาละ, สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ และ โสเพ็ญ ชูนวล
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
ผลการใช้สื่อวีดิทัศน์คาราโอเกะ เรื่องหลักการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้แต่ง : กันตพร ยอดใชย, อารีย์วรรณ อ่วมตานี และ วิฑูรย์ สังฆรักษ์
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
2550
ผลการใช้สื่อมัลติมีเดียบนเครือข่ายร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือในวิชาการผลิตภาพทางการแพทย์ 2

ผู้แต่ง : ดุษฎี มุสิกโปดก และ ทรงพล อุปชิตกุล
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 25 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1636
ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
2553
ผลการใช้สื่อบนเครือข่ายร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือในวิชาการผลิตงานถ่ายภาพทางการแพทย์ 1

ผู้แต่ง : ดุษฎี มุสิกโปดก, ทรงพล อุปชิตกุล และ จงเจริญ เมตตา
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 24 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1517
ปีที่ตีพิมพ์ : 2552
2552
ปัจจัยบางประการที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ในกลุ่มศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : สุรีรัตน์ ศรีบุญเรือง
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 9 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/journal_content.php?j=18
ปีที่ตีพิมพ์ : 2552
2552
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสาขาฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง

ผู้แต่ง : วัลลี สัตยาศัย, ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช และ พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 14 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/uploads/PDF/990.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
2557
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ปฏิบัติงานของบัณฑิตแพทย์จบใหม่: การสำรวจระดับประเทศ

ผู้แต่ง : เจตน์รัตนจีนะ, ศีลวันต์ สถิตย์รัตนชีวิน, สิรวิชญ์ กลวัชร, กิตติธัช ตันติธนวัฒน์ และ กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 59 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : http://www.asianbiomed.org/htdocs/previous/201559137.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
2558
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ในการสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ปรกอบวิชาชีพเวชกรรมในขั้นตอนที่หนึ่งของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์, นุชนาฏ เสือเล็ก, ภาสกร ศรีทิพย์สุโข, พรพจน์ เพ็ชรทวีพรเดช, กุลบูรณ์ เกียรติบุตร, อารี เทเลอร์, ณัฐพล สุขประเสริฐ, ศิริเพ็ญ ต่ออุดม และ วชิราภรณ์ กรรุดปทุม
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 12 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/uploads/PDF/553.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
2555
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : ญาณีนาถ สุวรรณชัย
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/journal_content.php?j=73
ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
2558
ทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาแพทย์ต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนชั้นคลินิก

ผู้แต่ง : พรชัย ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์, วีระยุทธ โถวประเสริฐ และ ศิริภัทร เกียรติพันธุ์สดใส
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 14 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/uploads/PDF/976.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
2557
ทัศนคติและความพึงพอใจต่อการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง : โชคชัย เปลี่ยนไพโรจน์
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 50 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.asianbiomed.org/htdocs/previous/200650199.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
ทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการศึกษาวิชานิติเวชศาสตร์

ผู้แต่ง : นิภา นุศรีอัน และ วิรุจน์ คุณกิตติ
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 29 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1890
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
2557
ทักษะการสื่อสารสำหรับการให้คำปรึกษาทางการแพทย์

ผู้แต่ง : ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์, นฤมล สินสุพรรณ, อมรรัตน์ รัตนสิริ, วัฒนะ ดิฐสถาพรเจริญ, ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ และ เสาวนันท์ บำเรอราช
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1439
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
คุณภาพชีวิตของแพทย์ประจำบ้านในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ผู้แต่ง : สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์, จตุรพร แสงกูล, ยุรัชชา ปรีชา, ฐิติมา สุนทรสัจ, จันทร์รัตน์ ขอพุทธพรชัย และ สุภาพรรณ จิตต์โสภณ
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
ความเป็นวิชาชีพแพทย์: วิธีการสอนและการเรียน บทบาทและการประเมิน

ผู้แต่ง : วีระพล จันทร์ดียิ่ง และณัฐพร จันทร์ดียิ่ง
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
ความเครียดในนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : วินิทรา นวลละออง
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 10 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/uploads/PDF/110.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
2553
ความเครียด และการจัดการความเครียด ของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้แต่ง : ชัยวัชร์ อภิวาทนสิริ, กฤติยา โสมะเกษตรินทร์, กิตติศักดิ์ สุรประยูร, ไกรวุฒิ เลื่อมประเสริฐ, นุชวดี วันแก้ว, ภากรณ์ หอมจำปา, นฤมล สินสุพรรณ และ สุชาดา ภัยหลีกลี้
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1286
ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
2550
ความเข้าใจและความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยง ต่อการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา เป็นฐานในเภสัชศาสตร์ศึกษา

ผู้แต่ง : วันทนา เหรียญมงคล, สุชาดา สูรพันธุ์, โพยม วงศ์ภูวรักษ์, จุราพร พงศ์เวชรักษ์, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, อุมาพร ชัยยศ และ อุราวรรณ วิทิตปัญญาวงศ์
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนชั้นมัธยมปลายกับผลการเรียนชั้นเตรียมแพทย์

ผู้แต่ง : ประนอม บุพศิริ, ปิยธิดา คูหิรัญรัตน์, สมพงษ์ ศรีแสนปาง, พวงพยอม แก้วพิลา, กัญญาพัชร วรสิงห์ และ จินตนา สัตยาศัย
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 27 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1744
ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
2555
ความสัมพันธ์ของผลการเรียนกับความเครียด อารมณ์ซึมเศร้า และการอดนอนในนิสิตแพทยศาสตร์

ผู้แต่ง : กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 25 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1609
ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
2553
ความสนใจเลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะทางในวิชาชีพแพทย์ บุคลิกภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง : ติณพัฒน์ แก้วยอด และ บุรณี กาญจนถวัลย์
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.asianbiomed.org/htdocs/previous/201155381.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
2554
ความรู้และเจตคติของแพทย์เพิ่มพูนทักษะต่อความปวดจากมะเร็งและการระงับปวด

ผู้แต่ง : ศศิกานต์ นิมมานรัชต์ และ ชัชชัย ปรีชาไว
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
ปีที่ตีพิมพ์ : 2552
2552
ความรู้และเจตคติของนักศึกษาแพทย์ต่อความปวดจากมะเร็งและการระงับปวด

ผู้แต่ง : - ศศิกานต์ นิมมานรัชต์, เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี และ ชัชชัย ปรีชาไว
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
ความรู้และความเข้าใจของวิชาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย ของนักศึกษาแพทย์

ผู้แต่ง : เนสินี ไชยเอีย, เสาวนันท์ บำเรอราช, พนิดา ธนาวิรัตนานิจ, จามร เงินชารี, ศรีน้อย มาศเกษม, กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ และ บังอรศรี จินดาวงศ์
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1196
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมของนักศึกษาแพทย์ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

ผู้แต่ง : กนกอร ไชยคำ, พินสุดา คลังแสง และ บุญเพ็ง พาละเอ็น
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 28 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1819
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสอนภาคปฏิบิตัแก่นักศึกษาพยาบาลของพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนด้วยระบบพยาบาลพี่เลี้ยงแบบหนึ่งต่อหนึ่ง

ผู้แต่ง : นันทนา น้ำฝน, อารี ชีวเกษมสุข และ ณิชาภา วุฒิวัฒน์
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 51 ฉบับที่ 11
แหล่งที่มา : http://www.asianbiomed.org/htdocs/previous/200751529.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
2550
ความรู้ ทัศนคติ การหยั่งรู้ตนเรื่องทักษะการสื่อสาร ในนักศึกษาแพทย์

ผู้แต่ง : จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์ และ อานนท์ วิทยานนท์
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
2554
ความมั่นใจและความถูกต้องของนักศึกษาแพทย์ในการใส่ท่อช่วยหายใจและการฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง

ผู้แต่ง : ศศิกานต์ นิมมานรัชต์
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
ความพึงพอใจในวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based learning) ของนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : มณฑาทิพย์ มณีโชติรัตน์, วัลลี สัตยาศัย, กาญจนา จำแนกทาน และ วชิราภรณ์ กรุดปทุม
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/uploads/PDF/598.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
ความพึงพอใจและความยอมรับของผู้รับบริการในกรณีนักศึกษาแพทย์มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาที่ห้องตรวจนรีเวชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น

ผู้แต่ง : ประนอม บุพศิริ, ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ, โฉมพิลาศ จงสมชัย, ศรีนารี แก้วฤดี, พิไลวรรณ กลีบแก้ว และ รัตนา คำวิลัยศักดิ์
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_detail=T&art_id=1164
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
ความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์กับการเรียนกลุ่มย่อยแบบใช้ปัญหาเป็นหลักร่วมกับการใช้ทักษะ การแพทย์เชิงประจักษ์

ผู้แต่ง : ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
ความพร้อมและความต้องการจำเป็นของนักศึกษาแพทย์ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพแพทย์ ภายใต้การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

ผู้แต่ง : ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 14 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/journal_content.php?j=71
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
2557
ความต้องการทางปัญญาของนิสิตชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง : ปวัญรัตน์ อัศยาพร และ ชัยชนะ นิ่มนวล
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://www.asianbiomed.org/htdocs/previous/201458525.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
2557
ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายอย่างเพียงพอของนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2549

ผู้แต่ง : จิตติพงษ์ นรินทร์, ธราพงศ์ ธราวุธ, ธิมาพร สังกำเนิด, ปรมัตถ์ ธิมาไชย, พรวรี ปักการะโถ, ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ และ นฤมล สินสุพรรณ
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1496
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของผู้เรียนและผู้สอน กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้แต่ง : โกวิท ไชยศิวามงคล, ยรรยง ทุมแสน และ วิชุดา ไชยศิวามงคล
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1186
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
ความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์ต่อการนำประโยชน์ที่ได้จากวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem -based learning) มาใช้คลินิก

ผู้แต่ง : มณฑาทิพย์ มณีโชติรัตน์, วัลลี สัตยาศัย และ บุญา ปานพรม
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 4 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/uploads/PDF/799.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2547
2547
ความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกที่อาศัยในหอพักนักศึกษาแพทย์ ต่อปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาความปลอดภัยในหอพักนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้แต่ง : วิษณุ เกตรุน, นพพร วรรณประเสริฐ, ชัยภัทร ทวีรุจิโรจน์, เต็มสิริ ตันสวัสดิ์, นัยนา ตรั่นถิ, เบญจพร สาธิตการมณี, พิมพ์พร พันธุ์คงทรัพย์, ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ และ นฤมล สินสุพรรณ
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1495
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
ความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง : จุฑามาศ นาคนิยม และ ชัยชนะ นิ่มนวล
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 6
แหล่งที่มา : http://www.asianbiomed.org/htdocs/previous/201155649.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
2554
การเสริมสร้างคุณลักษณะแห่งวิชาชีพในนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้แต่ง : จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์, อานนท์ วิทยานนท์
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
ปีที่ตีพิมพ์ : 2552
2552
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based learning): บทเรียนจากกาลามสูตร

ผู้แต่ง : อำนาจ ศรีรัตนบัลล์
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 50 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : http://www.asianbiomed.org/clmj/include/engsearchresult_full.php?id=474&year=2006&volume=50&page=1
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
การเรียนรู้แปลงกับการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย์

ผู้แต่ง : พสิษฐ์พล วัชรวงศ์วาน
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 14 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/journal_content.php?j=71
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
2557
การหาคุณภาพข้อสอบเพื่อบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน

ผู้แต่ง : อรวรรณ สุวรรณรัตน์
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
ปีที่ตีพิมพ์ : 2552
2552
การสอนแบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5

ผู้แต่ง : วราภรณ์ เชื้ออินทร์, สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี, เดือนเพ็ญ ห่อรัตนเรือง และ ปิยะพร บุญแสงเจริญ
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1187
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
การสร้างข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ

ผู้แต่ง : วัลลี สัตยาศัย
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 12 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/journal_content.php?j=33
ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
2555
การศึกษาเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษากับผลการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ การเรียนในชั้นคลินิก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : ทนงศักดิ์ วิแหลม
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 3 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/uploads/PDF/795.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2546
2546
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้วิธีสอนโดยใช้ คอมพิวเตอร์ ตัวช่วย และวิธีสอนดั้งเดิม ในการตรวจลานสายตาผู้ป่วย

ผู้แต่ง : หญิง สุพัฒนวงศ์ และวิศนี ตันติเสวี
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 51 ฉบับที่ 5
แหล่งที่มา : http://www.asianbiomed.org/htdocs/previous/200751263.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
2550
การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจและประสบการณ์ของนักศึกษาแพทย์ต่อการตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว ที่คลินิกในชุมชนและในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง : กฤษณะ สุวรรณภูมิ, วรวิช วณิชานนท์ และ ทัศนีย์ พิณสุวรรณ
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
2554
การศึกษาเปรียบเทียบการใช้หุ่นฝึกทั่วไปและหุ่นฝึกที่มีอุปกรณ์ประเมินทักษะสำหรับการสอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ผู้แต่ง : พลพันธ์ บุญมาก, สุหัทยา บุญมาก, ดนุ เกสรสิริ และ ปรารถนา วิทยาไพโรจน์
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1924
ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
2558
การศึกษาเปรียบเทียบการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีสื่อการศึกษา

ผู้แต่ง : จงเจริญ เมตตา
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 24 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1542
ปีที่ตีพิมพ์ : 2552
2552
การศึกษาเปรียบเทียบ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 372 581 รังสีวิทยาคลินิก โดยนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2549-2550

ผู้แต่ง : จตุรัตน์ กันต์พิทยา, ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์, จงเจริญ เมตตา และ มณเฑียร เปสี
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1500
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
การศึกษาเนื้อหาการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสตูรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 7 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/journal_content.php?j=28
ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
2550
การศึกษาภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านในอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ผู้แต่ง : ปิยนุช ยอดสมสวย
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/uploads/PDF/875.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
การศึกษาผลวิเคราะห์การสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (สอบร่วม 4 สถาบัน) ปีการศึกษา 2548 ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้แต่ง : พวงพยอม แก้วพิลา, วราภรณ์ เชื้ออินทร์, นภา หลิมรัตน์ และ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1183
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
การศึกษาความต้องการด้านเนื้อหาการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับบัณฑิตแพทย์

ผู้แต่ง : วิวัฒน์ พุทธวรรณไชย และ สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/uploads/PDF/97.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
2553
การวิเคราะห์ต้นทุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่สาขาเวชศาสตร์ชุมชนรับผิดชอบในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๔๙

ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 8 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/journal_content.php?j=24
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
การรับรู้ปัญหากับการลดความเครียด อารมณ์ซึมเศร้า และภาวะน้ำหนักตัวเกินปกติในนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้แต่ง : กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์ และ ดลนภา ภัทรฐิตินันท์
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : http://www.asianbiomed.org/htdocs/previous/20115519.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
2554
การฝึกอบรมการใช้อีเลิร์นนิงเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทางการแพทย์ด้วยระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (มูเดิ้ล)

ผู้แต่ง : สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์, พรชนก นุชนารถ, รุจิรา เลิศกิตติวรากุล และ ธวัชชัย ก้านศรีรัตน์
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/journal_content.php?j=73
ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
2558
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในวิชาถ่ายภาพทางการแพทย์ 2

ผู้แต่ง : ดุษฎี มุสิกโปดก, จงเจริญ เมตตา และ ทรงพล อุปชิตกุล
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1275
ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
2550
การปรับปรุงการสอนวิชาวิสัญญีวิทยาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยใช้ผลการประเมิน

ผู้แต่ง : พลพันธ์ บุญมาก, พนารัตน์ รัตนสุวรรณ ยิ้มแย้ม และ สุหัทยา บุญมาก
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1171
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
การปรับตัวในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง : ณัฐวุฒิ ศรีวัฒนาวานิช และ ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 58 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.asianbiomed.org/htdocs/previous/201458457.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
2557
การประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ (ต่อเนื่อง)

ผู้แต่ง : จงเจริญ เมตตา, ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์, ดุษฎี มุสิกโปดก และ บรรจง เขื่อนแก้ว
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1200
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : บงกช เอี่ยมชื่น, ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ และ พรทิพย์ ไชยโส
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/uploads/PDF/747.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
การประเมินสัมฤทธิ์ผลการทำงานของบัณฑิตเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2547

ผู้แต่ง : จงเจริญ เมตตา, ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์, ดุษฎี มุสิกโปดก และ ทรงพล อุปชิตกุล
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1279
ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
2550
การประเมินความสามารถในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 จาก Pre-test และ Post-test ในรายวิชา รังสีวิทยาคลินิก

ผู้แต่ง : ชลิดา อภินิเวศ, เอมอร ไม้เรียง,จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์, จิตเจริญ ไชยาคำ, เพชรากร หาญพานิชย์, จุรีรัตน์ ธรรมโรจน์ และ เบญจพร นิตินาวาการ
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_detail=T&art_id=223
ปีที่ตีพิมพ์ : 2548
2548
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2550

ผู้แต่ง : จงเจริญ เมตตา
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 25 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1637
ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
2553
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2549

ผู้แต่ง : จงเจริญ เมตตา, ดุษฎี มุสิกโปดก และ ทรงพล อุปชิตกุล
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1502
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
การประเมินความฉลาดทางอารมณ์ในนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง : ศิริลักษณ์ ศุภปิติพร, บุรณี กาญจนถวัลย์ และ สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 50 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.asianbiomed.org/htdocs/previous/200650165.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
การประเมินการปฏิบัติงานแผนกกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยแพทย์โครงการเพิ่มพูนทักษะ

ผู้แต่ง : วาสนา คชสิงห์ และ สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
2554
การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 372 581 รังสีสิทยาคลินิก โดยนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี การศึกษา 2549

ผู้แต่ง : จตุรัตน์ กันต์พิทยา, ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์, จงเจริญ เมตตา และ มณเฑียร เปสี
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1302
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 372 581 รังสีวิทยาคลินิก โดยนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2548

ผู้แต่ง : จตุรัตน์ กันต์พิทยา, จงเจริญ เมตตา, ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ และ มณเฑียร เปสี
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1223
ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
2550
การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 372 581 รังสีวิทยาคลินิก โดยนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554

ผู้แต่ง : จตุรัตน์ กันต์พิทยา, ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์, เฉลิมชัย อภิญญานุรักษ์, มณเฑียร เปสี และ จงเจริญ เมตตา
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 28 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1825
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
การบริหารเวลาของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้แต่ง : ประนอม บุพศิริ, นภา หลิมรัตน์, แก้วใจ เทพสุธรรมรัตน์, พวงพยอม แก้วพิลา และ พิศาล ไม้เรียง
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1371
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
การติดตามผลระยะยาวด้าน ความรู้เจตคติทักษะ และข้อคิดเห็นของการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้การปรึกษา ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ สำหรับนิสิตแพทย์ปีสุดท้าย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง : นันทิกา ทวิชาชาติ, สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย และ พวงสร้อย วรกุล
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 49 ฉบับที่ 10
แหล่งที่มา : http://www.asianbiomed.org/clmj/include/engsearchresult_full.php?id=136&year=2005&volume=49&page=561
ปีที่ตีพิมพ์ : 2548
2548
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : ศรีเมือง พลังฤทธิ์
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 14 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/journal_content.php?j=71
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
2557
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้โมเดลซิปปาในวิชาถ่ายภาพทางการแพทย์ 1

ผู้แต่ง : ดุษฎี มุสิกโปดก, วันชัย กาญจนสุรัตน์, ทรงพล อุปชิตกุล และ จงเจริญ เมตตา
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1199
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
การจัดการเรียนรู้และประสบการณ์ (ทักษะ) ด้านสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาแพทย์ในหลักสูตรรายวิชาชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : วิวัฒน์ พุทธวรรณไชย และ สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/journal_content.php?j=5
ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
2555
กระบวนการสื่อสารของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

ผู้แต่ง : จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์ และ อานนท์ วิทยานนท์
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
The Impact of Item Writer Training on Item Statistics of Multiple-Choice Items for Medical Student Examination

ผู้แต่ง : Cherdsak Iramaneerat
ชื่อวารสาร : สารศิริราช ปีที่ 64 ฉบับที่ 6
แหล่งที่มา : http://www.sirirajmedj.com/content_table.php?journal_id=390
ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
2555
Thai Medical Students' Self Assessment of Palliative Care Competencies

ผู้แต่ง : Sukanya Srisawat and Temsak Phungrassami
ชื่อวารสาร : Palliative Care: Research and Treatment
แหล่งที่มา : http://www.la-press.com/thai-medical-students-self-assessment-of-palliative-care-competencies-article-a3210
ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
2555
Situational Analysis of Palliative Care Education in Thai Medical Schools

ผู้แต่ง : Krishna Suvarnabhumi, Non Sowanna, Surin Jiraniramai, Darin Jaturapatporn, Nonglak Kanitsap, Chiroj Soorapanth, Kanate Thanaghumtorn, Napa Limratana, Lanchasak Akkayagorn, Dusit Staworn, Rungnirand Praditsuwan, Naporn Uengarporn, Teabaluck Sirithanawutichai, Komwudh Konchalard, Chaturon Tangsangwornthamma, Mayuree Vasinanukorn and Temsak Phungrassami
ชื่อวารสาร : Palliative Care: Research and Treatment
แหล่งที่มา : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25278759
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
Reliability of Self-Assessment among Medical Students at Walailak University

ผู้แต่ง : Weeratian Tawanwongsri and Tharin Phenwan
ชื่อวารสาร : Srinagarind Medical Journal
แหล่งที่มา : https://www.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/130303
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
2561
NEEDS AND OPINIONS OF STUDENTS WHO STUDIED FOR THE HIGHER GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCES PROGRAMS, FACULTY OF MEDICINE, CHIANG MAI UNIVERSITY

ผู้แต่ง : Peerasak Lerttrakarnnon and Kanyarat Klamard
ชื่อวารสาร : เชียงใหม่เวชสาร ปีที่ 49 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : http://www.med.cmu.ac.th/journal/journal.php?show=2010&vol=49&no=2
ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
2553
Medical Students and The Acceptance by Psychiatric Patients

ผู้แต่ง : Nahathai Wongpakaran, Tinakon Wongpakaran, Sirijit Suttajit and Sitthinant Tanjakwaranont
ชื่อวารสาร : เชียงใหม่เวชสาร ปีที่ 44 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.med.cmu.ac.th/journal/journal.php?show=2005&vol=44&no=4
ปีที่ตีพิมพ์ : 2548
2548
Longitudinal Analysis of Integrating Evidence-based Medicine Into a Medical Student Curriculum

ผู้แต่ง : Tippawan Liabsuetrakul, Thitima Suntharasaj, Boonsin Tangtrakulwanich, Thida Uakritdathikarn and Panumad Pornsawat
ชื่อวารสาร : International Family Medicine
แหล่งที่มา : http://www.stfm.org/FamilyMedicine/Vol41Issue8/Liabsuetrakul585
ปีที่ตีพิมพ์ : 2552
2552
Examination preparedness for the Medical Competency Assessment Test for National License step I: Pilot study

ผู้แต่ง : Weeratian Tawanwongsri and Tharin Phenwan
ชื่อวารสาร : Journal of Learning Innovations Walailak University
แหล่งที่มา : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jliwu/article/view/107686
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
2560
Effect of smartphone overuse on sleep problems in medical students

ผู้แต่ง : Pairoj Boonluksiri
ชื่อวารสาร : The Asia Pacific Scholar (TAPS)
แหล่งที่มา : https://medicine.nus.edu.sg/taps/effect-of-smartphone-overuse-on-sleep-problems-in-medical-students/
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
2561
Effect of continuous education for evidence-based medicine practice on knowledge, attitudes and skills of medical students

ผู้แต่ง : Tippawan Liabsuetrakul, Thanitha Sirirak, Sathana Boonyapipat and Panumad Pornsawat
ชื่อวารสาร : Journal of Evaluation in Clinical Practice
แหล่งที่มา : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2753.2012.01828.x/abstract
ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
2555
Correlation of the scores on different comprehensive examinations and the Medical Competency Assessment Test for National License: a mixed methods study

ผู้แต่ง : Weeratian Tawanwongsri and Tharin Phenwan
ชื่อวารสาร : Thammasat Medical Journal
แหล่งที่มา : https://www.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/116918
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
2561
Challenges in Problem-Based Learning and Suggested Solutions at the School of Medicine, Walailak University: A Mixed-Methods Study

ผู้แต่ง : Weeratian Tawanwongsri
ชื่อวารสาร : Ramathibodi Medical Journal
แหล่งที่มา : https://www.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/100506
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
2561
A small group learning for evidence-based medicine in pre-clinical medical students

ผู้แต่ง : Tharin Phenwan and Weeratian Tawanwongsri
ชื่อวารสาร : AMEE MedEdPublish
แหล่งที่มา : https://www.mededpublish.org/manuscripts/1025
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
2560