ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายชื่องานวิจัยจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาภายในประเทศ

List of Medical Education Research in the Country

ปีพ.ศ. ชื่องานประชุม
2560การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
2560การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 16 (CPIRD 2017)
2559การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 15 (CPIRD 2016)
2559การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 Diversity in Medical Education
2558การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 14 (CPIRD 2015)
2558การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 Educating Future Doctors for Health Equity
2557งานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 30
2557การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 13 (CPIRD 2014)
2557การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 The Holistic medical education in 21st century
2556การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 Social competency : Another side of medical World
2556การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 12 (CPIRD 2013)
2556งานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 29
2555การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 Health Professional Education in the 21st century
2555การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 11 (CPIRD 2012)
2555งานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 28
2554การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราช
2554การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 10 (CPIRD 2011)
2554งานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 27
2553การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 Globalization and Medical Education
2552การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 8 การบริบาลสุขภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง
2551การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 นวัตกรรมการเรียนการสอนแพทยศาสตรศึกษา
2549การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 5 (CPIRD 2006)
2548การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 MEDICAL PROFESSIONALISM
2547การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 National Standardization of Graduate's Qualification
2546การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 Towards Authentic Assessment
2545การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพแห่งชาติ
2544การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 การศึกษาแพทยศาสตร์กับการปฎิรูประบบสุขภาพ
2543การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 แพทยศาสตรศึกษาในสหัสวรรษใหม่